KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Erkan Ulu Okulları olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyeti göstermekteyiz. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve gerek siz sayın velilerimizin kendinize veya velisi bulunduğunuz öğrencilere ait gerekse okulumuz bünyesinde çalışan öğretmenler olarak bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVK Kanunu’nun öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

TANIMLAR

Veri Sorumlusu: Erkan Ulu Okulları
İlgili Kişi: Çeşitli amaçlarla Erkan Ulu Okulları ile kişisel verilerini paylaşan ve bu kapsamda kişisel verisi işlenen kişilerdir. İlgili kişilerin başında sözlü, yazılı veya elektronik olarak dolaylı veya doğrudan kişisel verilerini paylaşan veya Erkan Ulu Okulları tarafından elde edilmesine olanak sağlamış öğrenciler, veliler, çalışanlar, okulumuz ile iş ilişkisinde bulunanlar ve etkinliklerinden faydalananlar, burs alan öğrenciler, iş başvurusu yapanlar yer almaktadır.
Kişisel Veriler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgilerin başında TC kimlik numarası ve nüfus cüzdanı kopyası, adres, telefon, e-posta adresleri gibi iletişim bilgileri; doğum yeri, medeni durumu, araç bilgileri, iş düzeyine ilişkin bilgiler, özgeçmiş, not bilgileri, eğitim düzeyi bilgileri, parmak izi, fotoğraf ve görüntü gibi bilgiler yer almaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”): 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENME ŞARTLARI
Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Erkan Ulu Okulları tarafından okula ait web sitesi üzerinden doldurulan formlar, e-postalar, sosyal medya mecralarındaki paylaşımlar, okul tarafından düzenlenen etkinliklerde paylaşılan basılı formlar ve anketler ile okulumuza iş başvurusunda bulunanlar tarafından paylaşılan özgeçmişler ve işe alım sonrasında personel dosyası kapsamında paylaşılan bilgiler aracılığıyla toplanabilir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ
Paylaşılmış ve bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz iş birimlerimiz tarafından icra edilen faaliyetlerin, ilgili mevzuat ve okul prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, okul güvenliğinin tesisi, öğrenci işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve mevzuat ve okul prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi ile Erkan Ulu Okulları insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi gibi amaçlarla işlenecektir. Bu doğrultuda söz konusu kişisel verileriniz, veli, öğrenci ve mezunlarımıza, okul hissedarlarına, okul yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalara, başta Milli Eğitim bakanlığı olmak üzere İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlara ve özel kişilere, okul olarak üye olduğumuz ağlara, Erkan Ulu Okulları olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
KVK Kanunu’nun 11. Maddesine göre kişisel veri sahipleri;
(i) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(ii) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(iv) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(v) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(vi) KVK’nın 7nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(vii) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (v) ve (vi) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
(viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, kişisel veri sahibi olarak başvuruda bulunabilir ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Erkan Ulu Okulları’na iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Levazım Mah. Çayır Sok. No:15 Ortaköy Beşiktaş 34440 İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi info@erkanulu.k12.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.