Temel Dersler

Temel Dersler

1, 2 ve 3. Sınıflar

HAYAT BİLGİSİ

İlkokul 1-3 seviyesinde öğrencilerden; okulu ve okulun işleyişini tanıma, okul kurallarına uyma, okulda ve evde başkaları ile iletişim kurma, kişisel bakım ve temizliğine dikkat etme, sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri fark etme, okulda evde ve yolculukta güvenlik kurallarına uyma; ülkesinin genel özelliklerini tanıma, Atatürk’ün hayatı, milli ve dini bayramlar, yakın çevrede bulunan bitki ve hayvanlar, mevsimler ve özellikleri ile geri dönüşüm gibi konular hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları beklenmektedir.

TÜRKÇE

İlk okulumuzda Türkçe öğretiminin amacı,  öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmak.

  • Onlara görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını, incelediklerini ve düşündüklerini, tasarladıklarını söz ya da yazı ile doğru ve amaca uygun olarak anlatma beceri ve alışkanlığını kazandırmak.
  • Öğrencilere Türk Dilini sevdirmek, kurallarını sezdirmek, onları Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçli, özenle ve güvenle kullanmaya yöneltmek.
  • Onlara dinleme, okuma alışkanlığı ve zevkini kazandırmak, estetik duygularının gelişmesine yardımcı olmak.
  • Türlü etkinliklerle öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmek.
  • Onların ulusal duygusunu ve ulusal coşkusunu güçlendirmede kendi payına düşeni yapmak.
  • Sözlü ve yazılı Türk ve dünya kültür ürünleri yoluyla Türk kültürünü tanıma ve kazanmalarında, Türk yurdunu ve ulusunu, doğayı, hayatı ve insanlığı sevmelerine yardımcı olmak.
  • Onlara bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı düşünme yollarını kazandırmada Türkçe dersinin payına düşeni gerçekleştirmek.

MATEMATİK

Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmek, günlük hayatta ve diğer alanlarında kullanabilmek, herhangi bir alanda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmektir.

Matematiksel düşünceleri mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için doğru terminolojiyi ve dili kullanmak, tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin olarak kullanmak tümevarım ve tümdengelim ile ilgili çıkarımlar yapabilmek, problem çözme süreci içinde matematiksel düşünce ve akıl yürütmeleri ifade edebilmektir.

Ayrıca, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilmek, özgüven aşılamak entellektüel merakı geliştirmek, matematiğin tarihi gelişimini  ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü kavramak araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilmek ve matematiğin sanatla ilişkisini kurabilmek, estetik duygularını geliştirebilmektir.

 

4. Sınıflar

TÜRKÇE

Türkçe derslerinde öğrencilerimizin ; öncelikle seviyelerine uygun, doğru ve etkin okuma, okuduklarını doğru anlama, yorumlama, kendilerini sözle ve yazıyla doğru ifade etme yeteneklerini geliştirici çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca; yaratıcı yazma çalışmaları ile de öğrencilerimizin düşünme güçleri geliştirilerek, duyuşsal davranışlar kazanmaları sağlanmaktadır.

MATEMATİK

“Hayatın kendisi ve her alanı matematiktir.” felsefesi ile dördüncü sınıf öğrencilerinin kazanmaları gereken matematik kavram ve olguları çağımız teknolojileri ile öğrencilerimizin matematiği keşfetmelerine fırsat tanımaktadır.

SOSYAL BİLGİLER

Amacımız MEB programı doğrultusunda , Atatürk ilke ve İnkılaplarını benimseyen, yaşadığı çevre ve ülkesine duyarlı, hak ve sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak öğrencilerimizin araştırma, sorma, farklı bakış açılarını geliştirme gibi donanım ve becerilerini geliştirecek teknolojik ürünler ve kaynaklar kullanılmaktadır.

FEN BİLİMLERİ

MEB programında yer alan kazanımlar öğrencinin yaparak, yaşayarak , laboratuvar kullanmasına, bireysel çalışma ve deneyler yapmasına olanak tanıyan bir yaklaşımla yapılmaktadır. Böylece öğrenciler; tahmin yapma, veri toplama, ölçme, uygulama ve çıkarım yapma alanlarında gelişmektedirler.